Redakcja „Przeglądu Komunalnego” zaprasza na webinarium:

Nowe możliwości prawne wynikające
z Tarczy 3.0 – 4.0

17 czerwca 2020 r.


godz. 10:00-13:00

Webinarium, które możesz obejrzeć niezależnie od sytuacji.
Bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub innymi uczestnikami szkolenia.
Podane dokładnie w tej samej formie jak podczas warsztatów stacjonarnych.

- Niemal cztery godziny wiedzy
- Możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym

- Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

- Brak kosztów przejazdu

- Wygoda i bezpieczeństwo

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail otrzymasz link do transmisji online (godzinę przed wydarzeniem)

3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

4. Zostaniesz zalogowany/-a do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

5. Po każdym module lekcji będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z prowadzącym w formie zadania pytań "na żywo"

6. W czasie trwania lekcji istnieje możliwość zadania pytania, jednak odpowiedzi będą udzielane

w przerwie

Webinarium - krok po kroku

Chcesz wiedzieć więcej o naszych webinariach? zapisz się na newsletter

Koszt udziału w webinarium

299 zł netto + VAT

Koszt udziału dla uczestników webinarium
"Tarcza" w dniu 06.04.2020 oraz 27.04.2020199 zł netto + VAT

Zapisz się na webinarium

Korzyści z uczestnictwa w webinarium

 • przeanalizujemy nowe obowiązki, które nałożono na zamawiających i wykonawców w zamówieniach publicznych
 • przedstawimy zmiany w zakresie prawa pracy m.in. zasady wykonowania pracy zdalnej czy udzielania zaległego urlopu
 • wskażemy na instrumenty Tarcz Antykryzysowych, z których realnie skorzystać mogą spółki i na uprawnienia jakie zyskują gminy,
 • zaprezentujemy możliwości finansowania spółek komunalnych ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju

Poza prezentacją norm prawnych wynikających z Tarczy Antykryzysowej 1.0, 2.0, 3.0 i 4.0 oraz sposobu ich wykładni prezentowanej przez organy publiczne, postaramy się przedstawić także doświadczenia praktyczne w zakresie funkcjonowania gmin i spółek komunalnych w okresie pandemii, z którymi Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k spotkała się w związku ze sprawowaniem stałej obsługi prawnej kilkudziesięciu gmin i spółek komunalnych.

Dla kogo webinarium?

menedżerowie spółek komunalnych, wójtowie, burmistrzowie,

prezydenci miast, przedsiębiorcy

PROGRAM

Prowadzący webinarium: Zespół prawników Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

9.00 – 10.00 Rejestracja, logowanie do systemu, informacje techniczne

10.00 – 10.10 Powitanie Pior Talaga, redaktor naczelny wydawnictw

10.10 – 10.20 Wprowadzenie, radca prawny Łukasz Ciszewski , wspólnik Kancelarii Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

10.20 – 11.05 Zamówienia publiczne zmiany wprowadzone przez Tarczę 4.0., radca prawny Maciej Łukaszewicz, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

 • Nowy kształt obowiązków zamawiającego i wykonawcy zamówień publicznych determinowanych wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19
 • Szczególe zasady udzielania zamówień publicznych w okresie do 31 grudnia 2020 r.
 • Nowa forma ogłaszania przetargów nieograniczonych
 • Udzielanie zamówień, których przedmiotem jest zawieranie umowy o prowadzenie i zarządzanie PPK

11.05 – 11.25 Zmiany w zakresie prawa pracy wprowadzone Tarczą 3.0 i 4.0, mec. Dariusz Rosolski, radca prawny Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

 • Doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej
 • Nowe zasady wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy
 • Zasady udzielania zaległego urlopu
 • Wprowadzenie limitu wysokości odpraw przysługujących pracownikom
 • Zmniejszenie wysokości świadczeń z ZFŚP
 • Możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (także zlecenia i innych umów cywilnoprawnych)
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń

11.25 – 11.45 Tarcza Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla dużych firm, radca prawny Ewa Marczak, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

- Spółki komunalne na tle definicji mikro, małego, średniego i dużego przedsiębiorcy.

- Prezentacja wstępnych założeń programu Tarczy PFR dla dużych firm:

 • przesłanki skorzystania z programu
 • dostępne formy wsparcia w ramach programu
 • możliwe przeznaczenie pozyskanego wsparcia finansowego
 • warunki częściowego umorzenia pożyczki preferencyjnej

11.45 – 12.00 Zmiany w regulacjach szczególnych w tym dotyczących dysponentów infrastruktury krytycznej, radca prawny Mateusz Faron , Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

- Zmiany w zasadach odroczenia legalizacji urządzeń pomiarowych

- Kontrola przedsiębiorcy w sposób zdalny

- Zakaz odcinania dostaw paliw gazowych i energii

- Zmiany dotyczące możliwość realizacji robót budowlanych celem utrzymania ciągłości działania istotnych usług

12.00 – 13.00 Postępowania sądowe, sądowoadministracyjne i administracyjne w czasach pandemii koronawirusa w świetle Tarczy 3.0 Mateusz Karciarz, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie

- Jakie zmiany w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, sądowoadministracyjnych i administracyjnych wprowadziła Tarcza 3.0?

- Kiedy nastąpiło odwieszenie terminów administracyjnych, sądowych i procesowych?

- Jakie skutki wywołuje uchylenie przepisów art. 15zzr i art. 15zzs specustawy koronawirusowej odnoszących się do zawieszenia terminów administracyjnych, procesowych i sądowych?

- Czy decyzje administracyjne mogą obecnie uzyskać walor ostateczności?

Gospodarka odpadami w czasach pandemii koronawirusa w świetle Tarczy 3.0


- Zmiany w zakresie sprawozdawczości składanej na podstawie przepisów ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Przesunięcie terminu na dostosowanie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi do regulacji prawnych wynikających z ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

- Zmiany w zakresie postępowań administracyjnych w sprawie wydania zezwoleń odpadowych

- Zmiany w zakresie terminów ważności decyzji odpadowych

- Inne zmiany wprowadzone Tarczą 3.0 i Tarczą 4.0 istotne dla sektora komunalnego


Inne zmiany wprowadzone Tarczą 3.0 i Tarczą 4.0 istotne dla sektora komunalnego


- Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz czynszu najmu i dzierżawy w świetle Tarczy 4.0

- Dopuszczalność czasowego przeniesienia pracownika samorządowego do innego urzędu

- Zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat z tego tytułu

- Zmiany w procedurze planistycznej na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o rewitalizacji

- Zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Prowadzący webinarium

dr Jędrzej Jerzmanowski, radca prawny, Wspólnik Kancelarii Zygmunt Jerzmanowski
i Wspólnicy


Radca prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki i adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista z zakresu prawa spółek handlowych i prawa gospodarki komunalnej, prawnik-praktyk, obsługujący m. in. liczne spółki prawa handlowego i liczne transakcje gospodarcze, członek organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego i stowarzyszeń, przewodniczący rady nadzorczej spółki komunalnej, autor monografii z zakresu prawa spółek oraz licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa spółek i prawa gospodarki komunalnej, wykładowca na ogólnopolskich szkoleniach.


Łukasz Ciszewski, radca prawny, Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy


Radca prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Uznany ogólnopolski ekspert z zakresu prawa wodociągowo-kanalizacyjnego i prawa wodnego. W Kancelarii kieruje działem obsługi przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, prowadzi wybrane procesy konsolidacji i transformacji podmiotów gospodarki komunalnej oraz spory sądowe. Jest redaktorem naczelnym bloga branżowego Jerzmanowski AQUA. Autor wielu publikacji prasowych z zakresu gospodarki komunalnej, współautor kilku książek w tym obszarze. Od kilkunastu lat członek rad nadzorczych spółek komunalnych i wykładowca konferencji, szkoleń oraz studiów podyplomowych.


Maciej Łukaszewicz, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski
i Wspólnicy


Radca prawny, członek praktyki prawa wodociągowo-kanalizacyjnego w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. oraz jeden z autorów bloga branżowego Jerzmanowski AQUA. Na co dzień odpowiedzialny za stałą i doraźną obsługę prawną przedsiębiorstw z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym w szczególności problematyki umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, problematyki taryfowej reprezentując przedsiębiorstwa przed organem regulacyjnym, a także opracowując i weryfikując taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a ponadto z zakresu problematyki zamówień publicznych. Prelegent podczas kursów i szkoleń, autor publikacji na łamach m.in. Dziennika Gazety Prawnej, Wodociągi-Kanalizacja oraz Przeglądu Komunalnego.

Ewa Marczak, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski
i Wspólnicy


Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz procesowym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również prawo pracy oraz prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Ma doświadczenie w sprawach związanych z odpowiedzialnością kontraktową, doradzała także w sporach na tle procesów inwestycyjno-budowlanych. Na co dzień jest zaangażowana w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, przygotowuje opinie prawne i pisma procesowe w sporach sądowych i sprawach rejestrowych, uczestniczy w badaniach due diligence i opracowywaniu koncepcji restrukturyzacji przedsiębiorstw. Autorka publikacji na łamach m.in. Rzeczpospolitej oraz serwisu Infor.pl.


Dariusz Rosolski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski
i Wspólnicy


W Kancelarii jest zaangażowany w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, reprezentuje klientów w sporach sądowych i sprawach rejestrowych, przygotowuje opinie prawne, weryfikuje i opracowuje umowy. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Posiada kilkuletnie doświadczenie kancelaryjne zdobywane w kancelariach prawnych z Poznania i Zielonej Góry, Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym cywilnym i handlowym, Posługuje się biegle językiem angielskim.


Damian Czaplicki, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski
i Wspólnicy


Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektora prywatnego. Jako opiekun prawny kilku spółek prawa handlowego doradza w bieżącej działalności gospodarczej, sporządza umowy handlowe, opinie prawne oraz regulaminy o charakterze prawno-pracowniczym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych m. in. z sukcesem reprezentuje klientów w postępowaniach pracowniczych, czy też związanych z solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia z umów o roboty budowlane.Miłośnik i specjalista prawa cywilnego i handlowego. Jako członek praktyki prawa spółek i doradztwa transakcyjnego przeprowadza procesy łączenia, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego, przygotowuje i wdraża koncepcje restrukturyzacyjne, uczestniczy w audytach prawnych podmiotów gospodarczych (due dilligence) oraz w transakcjach przejmowania spółek i nabywania przedsiębiorstw. W kręgu jego zainteresowań pozostają także zagadnienia związane z prawem pracy, prawem zamówień publicznych oraz prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Zwolennik i ekspert stosowania weksli w obrocie gospodarczym.


Mateusz Karciarz, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy


Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Równolegle do pracy w Kancelarii jest doktorantem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. W codziennej praktyce kancelaryjnej zajmuje się prawnymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów komunalnych oraz zagadnieniami prawa ochrony środowiska, tworzenia i funkcjonowania związków międzygminnych czy przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego. Prelegent na seminariach i konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji dotyczących prawa administracyjnego, w tym prawa samorządowego.

Mateusz Faron, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy


Radca prawny, członek praktyki prawa wodociągowo-kanalizacyjnego w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. oraz redaktor bloga branżowego Jerzmanowski AQUA. Na co dzień odpowiedzialny za stałą i doraźną obsługę prawną przedsiębiorstw z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym w szczególności problematyki taryfowej, reprezentując przedsiębiorstwa przed organem regulacyjnym, a także opracowując i weryfikując taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Prelegent podczas kursów i szkoleń, autor licznych publikacji na łamach m.in. Dziennika Gazety Prawnej, Prawa i Środowiska, Wodociągi-Kanalizacja oraz Przeglądu Komunalnego.

Damian Korczewski, dyrektor ds. jakości, Krynicki Recykling S.A. (Szczecin, Poznań, Lublin)

Specjalizuje się w realizacji zadań związanych z zarządzaniem jakością surowców i produktów w przedsiębiorstwie Krynicki Recykling S.A. Angażuje się w projekty związane zarówno z edukacją ekologiczną, jak i ochroną środowiska - w szczególności z obszaru gospodarowania odpadami. W zakresie BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) jest uczestnikiem pilotaży. Przedsiębiorstwo Krynicki Recykling S.A. pozyskuje stłuczką szkła dzięki współpracy z gminami, producentami wyrobów w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwami komunalnymi, punktami skupu surowców wtórnych oraz sortowniami i składowiskami odpadów.

Krzysztof Hornicki, wiceprezes zarządu INTERSEROH Polska Spółka z o.o. (Łódź, Wrocław, Katowice)

Ekspert w zakresie konsultingu środowiskowego. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach stosowania skutecznych i zgodnych z aktualnymi wymaganiami prawnymi metod zarządzania w przedsiębiorstwie obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ochrona Środowiska, autor licznych szkoleń dla przedsiębiorców oraz prowadzący od wielu lat audyty środowiskowe w małych, średnich i dużych firmach. Wykładowca na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, prowadzonych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczący Rady Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań oraz fundator Fundacji Rozwiązań Ekologiczno - Edukacyjnych „Green”.

Partner warsztatów

Barbara Krawczyk


redaktor "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail: b.krawczyk@abrys.pl

Kontakt w sprawie webinariów

Zadzwoń

Paweł Rosiak


Abrys

tel. +48 515 428 338, e-mail: p.rosiak@abrys.pl

Pomoc techniczna

Zadzwoń

Dominik Szymański


redakcja "Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451, e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

Szymon Pewiński


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 457, e-mail: s.pewinski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

Zadzwoń

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807